Επιθεωρήσεις Μόνιμων Συστημάτων Πυρόσβεσης

   Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων κατάσβεσης εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο της παρεχόμενης συντήρησης. Κάθε σύστημα κατάσβεσης αποτελείται συνήθως από το υποσύστημα κατάσβεσης και το υποσύστημα ανίχνευσης της πυρκαγιάς. Οι Διπλωματούχοι μηχανικοί της εταιρείας μας, με την πολυετή εμπειρία τους, εφαρμόζουν όλους τους σχετικούς κανονισμούς προκειμένου να επιτύχουν απόλυτα ποσοστά λειτουργικότητας εξετάζοντας και ελέγχοντας τα συστήματα κατάσβεσης ως λειτουργικό σύνολο.

Επιθεωρούμε και συντηρούμε:

  • Συστήματα με αέριο κάθε τύπου
  • Συστήματα με νερό (υδροδοτικά, κατεονισμού, εκνέφωσης νερού)
  • Συστήματα με αφρό
  • Συστήματα με πυροσβεστικές σκόνες
  • Συστήματα με ειδικά κατασβεστικά υλικά
  • Συστήματα πάνω από θερμές επιφάνειες μαγειρείων

   Πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις, οχήματα, πλοία και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση.

   Η εταιρεία μας διαθέτει μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και κατασβεστικών μέσων για την άμεση επαναφορά του συστήματός σας σε πλήρη λειτουργία.

Παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας των συστημάτων σας με σύστημα τηλεμετρίας.