Εξοπλισμός μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων ADR

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ADR

 

Η εταιρία μας διαθέτει συσκευασίες αερίων (φιάλες, δεξαμενές, συστοιχίες φιαλών) καθώς και εξαρτήματα (βαλβίδες, ασφαλιστικούς μηχανισμούς και διατάξεις προστασίας) για κάθε κατηγορία αερίου. Επιπλέον διατίθενται όλες οι απαραίτητες σημάνσεις  (ετικέτες κινδύνου, και άλλες σημάνσεις) για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των κλάσεων. Όλος ο σχετικός εξοπλισμός πληρεί τις απαιτήσεις των κανονισμών ADR/RID/ADN, IMDG, ICAO κατά περίπτωση.