Συντήρηση - Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

   Όλοι οι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο, από Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου, Αναγόμωσης & Συντήρησης Πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ618/43/05 (ΦΕΚ Β'52) και ΚΥΑ 17230/671/05 (ΦΕΚ Β'1218), προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση αυτών ή να επανέλθουν σε κατάσταση λειτουργίας.

 

Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου, Αναγόμωσης & Συντήρησης Πυροσβεστήρων είναι εταιρεία που έχει εγκριθεί από ένα διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση ή/και την πρόσθετη συντήρηση των πυροσβεστήρων και διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας.

Αρμόδιο Άτομο: Ο τεχνικός Υπεύθυνος της Αναγνωρισμένης Εταιρείας που έχει την απαραίτητη εκπαίδευση  και πρόσβαση σε σχετικά εργαλεία και εξοπλισμό και είναι ικανός να διενεργεί τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων.

 

   Η εταιρεία μας είναι Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου, Αναγόμωσης & Συντήρησης Πυροσβεστήρων, διαθέτει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  (πλέον Περιφέρειας) και εποπτεύεται από τον φορέα ελέγχου Bureau Veritas. Διαθέτει αρμόδιο άτομο, Διπλωματούχο Μηχανικό. Ως μία από τις πρώτες εταιρείες κατασκευής και συντήρησης πυροσβεστήρων στην Ελλάδα διαθέτει πολυετή εμπειρία που ανάγεται στη δεκαετία του '50. Η εμπειρία αυτή έχει ενσωματωθεί στις διαδικασίες μας και αποτυπώνεται έμπρακτα στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Επιπλέον, η υδραυλική δοκιμή και ο επανέλεγχος των πυροσβεστήρων διενεργείται εντός της εταιρείας μας με τα ίδια υψηλά ποιοτικά πρότυπα, στο Αναγνωρισμένο Κέντρο Επανελέγχου μας.

   Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, και προκειμένου να μην μειωθούν τα μέτρα πυρασφάλειας της εγκατάστασής σας, η εταιρεία μας δύναται να σας εφοδιάζει με αναπληρωματικούς πυροσβεστήρες.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μέγιστα διαστήματα συντήρησης των πυροσβεστήρων:

Τύπος

πυροσβεστήρα

Συντήρηση

Περαιτέρω συντήρηση

& Ανανέωση γόμωσης

Εργαστηριακός έλεγχος

& Ανανέωση γόμωσης

Αφρός, νερό, wet chemical 1 έτος 5 & 15 έτη 10 έτη
Σκόνη 1 έτος 5 & 15 έτη 10 έτη
Σκόνη, σφραγισμένη πίεση 1 έτος 5 & 15 έτη 10 έτη
Halon, clean agents 1 έτος - 10 έτη
CO2 1 έτος  - 10 έτη

   Τα διαστήματα ισχύουν από την ημέρα εγκατάστασης του πυροσβεστήρα και όχι αργότερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής του, που είναι σημειωμένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

   Κάθε φορά που ανοίγεται ο πυροσβεστήρας για συντήρηση τοποθετείται δακτύλιος ελέγχου χαρακτηριστικού χρώματος ανάλογα με το έτος, στη βάση της βαλβίδας του πυροσβεστήρα. Επιπλέον η εταιρεία μας τοποθετεί σήμανση στο σιφωνικό σωλήνα του πυροσβεστήρα κάθε φορά που αυτός ανοίγεται.

   Επιβάλλεται να διεξάγονται κατά διαστήματα τακτικοί έλεγχοι όλων των πυροσβεστήρων από τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπό του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πυροσβεστήρας:

  • είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος
  • δεν εμποδίζεται, είναι ορατός και οι οδηγίες λειτουργίας του "κοιτάζουν" προς τα έξω
  • δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων

Η συχνότητα των ελέγχων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τριμηνιαία και κατά προτίμηση πρέπει να είναι μηνιαία. Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να εξασφαλίζει ότι οι πυροσβεστήρες ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα.

   Είναι ευθύνη του αρμόδιου ατόμου να συμβουλεύσει τον ιδιοκτήτη, για το πότε ένας πυροσβεστήρας θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα κυμαίνεται σημαντικά λόγω διαφόρων παραγόντων όπως περιβαλλοντική επίδραση, σκληρή μεταχείριση κ.α. Η λειτουργικη ζωή ενός πυροσβεστήρα, εξαιρουμένων των φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου δεν θα υπερβαίνει τα 20 έτη.

   Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο με οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση των πυροσβεστήρων πατώντας εδώ.