Υδραυλικές Δοκιμές

   Το εργαστήριο μας διενεργεί υδραυλικές δοκιμές σύμφωνα με την ΥΑ 14165 στα παρακάτω είδη εξοπλισμού υπό πίεση υπό την εποπτεία του φορέα ελέγχου Bureau Veritas:

 • μεταφερόμενα χαλύβδινα δοχεία χωρίς ραφή όγκου έως 150lt που δεν υπάγονται στην οδηγία 2010/35/EU
 • μεταφερόμενα χαλύβδινα δοχεία με ραφή όγκου έως 150lt που δεν υπάγονται στην οδηγία 2010/35/EU
 • μεταφερόμενα δοχεία αλουμινίου χωρίς ραφή όγκου έως 150lt που δεν υπάγονται στην οδηγία 2010/35/EU
 • δοχεία κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά μεταφερόμενα όγκου μέχρι 450lt που δεν υπάγονται στην οδηγία 2010/35/EU
 • καταδυτικές φιάλες
 • πυροσβεστήρες
 • αναπνευστικές φιάλες (πυροσβέστη, πρώτων βοηθειών κ.α.)
 • αεροθυλάκια μέχρι 450lt
 • μεταφερόμενες δεξαμενές από 150 μέχρι 450lt, που δεν υπάγονται στην οδηγία 2010/35/EU

 

   Ως προς τη χρήση, το εργαστήριό μας αναλαμβάνει τον έλεγχο δοχείων για τις ακόλουθες κατηγορίες αερίων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ADR:

 • 1Α (Ασφυξιογόνα, συμπιεσμένα αέρια)
 • 2Α (Ασφυξιογόνα, υγροποιημένα αέρια)
 • 1Ο (Οξειδωτικά, συμπιεσμένα αέρια)
 • 2Ο (Οξειδωτικά, υγροποιημένα αέρια)
 • 6Α (Ασφυξιογόνα, άλλα είδη που περιέχουν αέρια υπό πίεση)

   Το εργαστήριό μας δεν αναλαμβάνει εύφλεκτα (F), τοξικά (Τ) και διαβρωτικά (C) αέρια.

   Ο χρήστης / ιδιοκτήτης δοχείων τα οποία κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 84/525 (σήμανση ε), 84/526 (σήμανση ε), 84/527 (σήμανση ε), 99/36 (σήμανση π) και 2010/35 (σήμανση π), καθώς επίσης και δοχεία τα οποία έχουν επαναξιολογηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 99/36 (σήμανση π) και 2010/35 (σήμανση π), θα πρέπει να απευθύνεται για τον περιοδικό έλεγχό τους απευθείας σε Κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/EU. Ο επίσημος κατάλογος των φορέων βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=141121

   Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης για τις φιάλες που υπάγονται στην οδηγία 2010/35/EU, σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα για τον περιοδικό έλεγχο που έχει επιλέξει ο χρήστης/ιδιοκτήτης των φιαλών.