Συμβουλευτική Υπηρεσία μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

   Η Εθνική και Διεθνής μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων υπόκειται στην συμφωνία ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις οδικές μεταφορές).

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), είναι πρόσωπο διορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς.

   Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ, τα καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην συμφωνία ADR. O ΣΑΜΕΕ πρέπει να κατέχει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή της χώρας μας. Ανάλογες συμφωνίες διέπουν την σιδηροδρομική (RID), πλωτή (ΙΜDG) και αεροπορική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

   Η εταιρεία μας διαθέτει σύμβουλους ΣΑΜΕΕ για την ασφαλή οδική και σιδηροδρομική μεταφορά για όλες τις κλάσεις επικινδύνων εμπορευμάτων.